Regulamin sklepu

Sklep Internetowy Wydawnictwa Drukarni Paradis działający pod adresem www.paradis.com.pl, prowadzony jest przez:
Wydawnictwo Drukarnię Paradis
z siedzibą w Krakowie ul Mitkowskiego 4/80, 30-337
NIP: 676 000 71 52
REGON 350559153

 

Regulamin sklepu

1. Sklep Internetowy prowadzi sprzedaż produktów za pośrednictwem sieci Internet.
2. Zamówienia są przyjmowane za pośrednictwem sieci Internet. W celu złożenia zamówienia należy wypełnić formularz zamówienia. Po złożeniu zamówienia do Kupującego zostaje przesłana e-mailem wiadomość, że zamówienie dotarło do sklepu.
3. Realizacja zamówienia następuje, gdy do sklepu dotrze od Kupującego e-mail z potwierdzeniem złożonego zamówienia.
4. Czas realizacji zamówienia wynosi odpowiednio: – w przypadku płatności za pobraniem –  3 dni robocze od dnia otrzymania potwierdzenia złożenia zamówienia – w przypadku płatności przelewem (przedpłata) – 3 dni robocze od dnia zarejestrowania wpływu należnej kwoty na konto sklepu. Czas realizacji produktów z projektu klienta to 10 dni roboczych.
5. Po skompletowaniu zamówienia towar zostaje wysłany do Kupującego. Przewidywany czas dostawy  od 2 dni do 5 dni roboczych.
6. Termin otrzymania przesyłki = czas realizacji + przewidywany czas dostawy.
7. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Kupujący jest o tym niezwłocznie informowany. Kupujący decyduje czy zamówienie ma być zrealizowane częściowo czy w całości anulowane.
8. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez klienta. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.
9. Za zamówione towary Kupujący może zapłacić wybierając jedną z poniższych form płatności: – przy odbiorze: należność pobiera kurier, – przelewem bankowym na konto sklepu.
10. Zamówiony towar wysyłany jest na terenie Polski za pośrednictwem firmy kurierskiej. Koszt dostawy: 15,00 zł w przypadku płatności przelewem (przedpłata) oraz 20,00 zł  w przypadku płatności za pobraniem
11. W momencie potwierdzenia przez Kupującego wysłanego przez niego zamówienia dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy SPRZEDAJĄCYM a KUPUJĄCYM. Przedmiotem umowy jest towar wymieniony w zamówieniu. Prawa i obowiązki stron wynikające z zawartej umowy uregulowane są w Ustawie z dnia 23 kwietnia 1964r Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964r. nr 16, poz. 93 z późniejszymi zamianami) oraz w Ustawie z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000r., nr 22, poz. 271 z późniejszymi zmianami).
12. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
13. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.
14. Ochrona danych osobowych

 • Składając zamówienia Klient wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych w celu realizacji i obsługi zamówienia przez Sprzedawcę, który jest jednocześnie administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Klienta.

 • Dane osobowe znajdujące się w bazie danych Sprzedającego nie są przekazywane podmiotom nie uczestniczącym w realizacji umowy sprzedaży.

 • Sprzedający powierza, w drodze umowy, dane osobowe do przetwarzania firmie kurierskiej w celu wykonywania usług miejskich i krajowych w zakresie przewożenia przesyłek. Sprzedający zobowiązuje firmę kurierskiej do zachowania należytej staranności przy przetwarzaniu danych osobowych Kupującego i stosowania przepisów ustawy dotyczących odpowiedniego zabezpieczenia przetwarzanych danych.
 • Klient zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, możliwość ich poprawiania oraz usunięcia. Sprzedający zapewnia każdemu Klientowi prawo kontroli przetwarzania danych zgodnie z art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych.
  Aby uzyskać dostęp/zmodyfikować/usunąć dane osobowe podane podczas składania zamówienia, prosimy o kontakt z administratorem danych, na adres: paradis@paradis.pl

15. Odstąpienie od umowy / Zwrot towaru. Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku ?o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, klient może zrezygnować z towaru kupionego w naszym sklepie bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od dnia odebrania przesyłki. Jest to możliwe tylko wówczas, gdy towar nie nosi śladów użytkowania, jest kompletny i nie został w żaden sposób zniszczony. Zwracany towar należy odesłać razem z otrzymaną wraz z nim fakturą. Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru. Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 14 dni roboczych przelewem bankowym na konto wskazane przez klienta lub przekazem pocztowym na adres wskazany w zamówieniu. Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi.
17. Reklamacje. Jeżeli po otrzymaniu towaru klient znajdzie w nim wady fizyczne powinien odesłać go przesyłką pocztową na adres Wydawnictwa Drukarni Paradis. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego sklep zwraca niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki i rozpatrzeniu reklamacji. Do odsyłanego towaru należy dołączyć fakturę oraz opis przyczyny reklamacji. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są w ciągu 5 dni roboczych od dnia ich wpłynięcia. Towar uszkodzony zostanie wymieniony na nowy pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów), sklep zwróci nabywcy równowartość ceny towaru lub zaoferuje mu do wyboru inne dostępne w sklepie towary.
18. Zdjęcia na produktach kalendarzowych są wykupione tylko w celach prezentacyjnych. Przed uruchomieniem produkcji towarów z zdjęciami wymagane jest wykupienie licencji rozszerzonej.

 

POLITYKA DANYCH OSOBOWYCH

Wydawnictwo Drukarnia PARADIS mgr Wiesław Kałuża

 1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) dalej u.o.d.o., podanych przez osobę, której dane dotyczą, jest Wydawnictwo Drukarnia PARADIS mgr Wiesław Kałuża , 30-337 Kraków ,ul. Mitkowskiego 4/80 tel 12 429 48 52, 12 257 1315 e-mail paradis@paradis.pl drukarnia@paradis.pl
 2. Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe na podstawie u.o.d.o. z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204 ze zm.).
 3. Administrator przetwarza dane osobowe osoby, której dane dotyczą, następujących celach:
 4. a) prawidłowa realizacja zamówienia
  b) telefoniczny lub mailowy kontakt z osobą składającą zamówienie
 5. Administrator przetwarza następujące dane osobowe niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną oraz zawarcia i realizacji umowy:
 6. a) nazwa firmy, imię i nazwisko
  b) adres działalności gospodarczej (dane adresowe);
  c) adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres, o którym mowa w pkt. b);
  d) adres elektroniczny (e-mail);

Ponadto, ze względu na właściwość usługi i obowiązujące przepisy, Administrator przetwarza następujące dane, niezbędne do prawidłowego świadczenia usług drogą elektroniczną oraz zawarcia i realizacji zamówienia

 1. a) numer telefonu;
  b) Numer Identyfikacji Podatkowej.
 2. Administrator, w celu realizacji zlecenia i prawidłowego wykonania zamówienia, może udostępnić dane osobowe odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt. 6 u.o.d.o., w szczególności operatorowi pocztowemu, firmie kurierskiej lub operatorowi płatności. W pozostałym zakresie dane osobowe mogą zostać ujawnione w przypadkach przewidzianych przepisami prawa lub w przypadku uzyskania zgody, o której mowa w art. 23 ust. 1 pkt. 1 u.o.d.o.
 3. Każdej osobie, której dane osobowe są przetwarzane przez Administratora, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i prawo do poprawiania, uzupełniania, uaktualnienia, sprostowania oraz żądania usunięcia danych osobowych jej dotyczących. W tym celu należy skontaktować się z Administratorem danych (dane kontaktowe znajdują się w ust. 1).
 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie danych osobowych lub ich usunięcie na żądanie użytkownika może uniemożliwić korzystanie z usług oferowanych przez Administratora w takim stopniu, w jakim dane są niezbędne do prawidłowego wykonania tych usług.
 1. Administrator przetwarza i zabezpiecza dane osobowe zgodnie z przepisami u.o.d.o., w szczególności z art. 36-39a u.o.d.o. W celu zapobieżenia pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną, dane są zabezpieczane hasłem i dostęp do nich mają tylko i wyłącznie osoby do tego upoważnione .
 2. Wszystkie dane osobowe podane przez Użytkownika i gromadzone przez Administratora w ramach oferowanych usług nie są widoczne dla pozostałych Użytkowników.
 3. Administrator nie odpowiada za skutki udostępnienia danych osobowych Użytkownika podmiotom trzecim w przypadku, kiedy to Użytkownik samodzielnie podał je do wiadomości innym Użytkownikom
 4. Administrator może zmienić niniejszą Politykę prywatności w każdym czasie, przy czym poinformuje o tym na stronie internetowej, drogą elektroniczną na wskazany adres e-mail lub przy logowaniu. Osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo wyrazić sprzeciw na dalsze przetwarzanie danych osobowych na zasadach określonych zmienioną Polityką prywatności.